Regulamin sklepu internetowego www.extremeworkout.pl z 24.05.2016

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.extremeworkout.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy EXTREME WORKOUT, działający pod adresem www.extremeworkout.pl, prowadzony jest przez „EXTREME WORKOUT” Robert Rząd, ul. Wojska Polskiego 8, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 862-162-25-87, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 360503009, tel. 782 264 779, e-mail: sklep@extremeworkout.pl;

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.extremeworkout.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EXTREME WORKOUT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;

11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego EXTREME WORKOUT;

12.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebnych do przygotowania zamówienia do wysyłki.

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.extremeworkout.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa EXTREME WORKOUT zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
19. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

20. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

§ 2 Warunki korzystania ze sklepu i rejestracji.

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

EXTREME WORKOUT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez EXTREME WORKOUT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię EXTREME WORKOUT.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EXTREME WORKOUT,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta w sklepie internetowym. Korzystanie z Konta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

5. Utworzenie Konta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:

wyraża wolę zawarcia Umowy o prowadzenie Konta Klienta ze Sprzedawcą,

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. Korzystanie ze sklepu internetowego i składanie zamówień jest możliwe w sytuacji, gdy użytkownik dysponuje następującym wyposażeniem:

- komputer klasy PC, lub urządzenie przenośne wyposażone w system operacyjny i umożliwiające połączenie z internetem;

- szerokopasmowe łącze internetowe;

- przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript oraz CSS;

- uruchomiona obsługa plików Cookies;

- aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.extremeworkout.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z EXTREME WORKOUT umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
11. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 4 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD, EMS Pocztex lub transportu własnego Sprzedawcy.

3. Koszty dostawy szczegółowo opisane zostały na stronie "Dostawa oraz płatność". Dodatkowo koszty dostawy dla poszczególnych towarów zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia i karcie produktu.

4. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia (termin realizacji podany jest w karcie produktu) oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

5. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy. Dla firm kurierskich (DPD, EMS Pocztex) wynosi on około 48h.
6. W przypadku wybory formy dostawy „transport własny sprzedawcy” należy skontaktować przed złożeniem zamówienia z Sprzedawcą w celu ustanie jego kosztu i czas dostawy.

7. Produkty z adnotacją "Na zamówienie" - produkt dostępny na zamówienie, w celu ustalenia czasu realizacji prosimy o kontakt z Sprzedawcą.

8. Klient ma możliwość w obecności dostarczyciela, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół niezbędny do uznania reklamacji.

9. Klient po wcześniejszym, indywidualnym ustalaniu (przed złożeniem zamówienia) ze Sprzedawcą może osobiście odebrać zamówiony towar. 

§ 5 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

- przelewem

- płatnością w systemie Przelewy24.pl

3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

4. W przypadku wybrania formy dostawy „transport własny sprzedawcy” Kupujący z góry uiszcza opłatę za zamówiony towar, natomiast koszt dostawy opłaca przy odbiorze. Wysokość kosztu dostawy jest ustalana indywidualnie

5. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy uzupełnić pole w danych adresowych "firma", a podczas składania zamówienia w komentarzu do zamówienia dodać numer NIP i informację o chęci otrzymania faktury.

7. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w § 1 niniejszego regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu. Wzór pisma dostępny jest w załącznikach do regulaminu.

3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

- umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. elementy na stałe zabetonowane w gruncie)

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. EXTREME WORKOUT nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

7. Klient zobowiązany jest odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

8. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 30-700 PLN.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 7 Reklamacja.

1. EXTREME WORKOUT jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: „EXTREME WORKOUT” Robert Rząd, ul. Wojska Polskiego 8, 23-300 Janów Lubelski, tel. 782 264 779, e-mail: sklep@extremeworkout.pl; zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

EXTREME WORKOUT jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów EXTREME WORKOUT jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest EXTREME WORKOUT, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 8 Postanowienia uzupełniające

1. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

2. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. W ramach usługi, Klient może dokonać oceny produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.

3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

4. Domena internetowa sklepu, jego logotypy I nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

5. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbednę do założenia konta w sklepie extremeworkout.pl oraz złożenia i realizacji zamówień za jego pośrednictwem.

8. Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie extremeworkout.pl jest EXTREME WORKOUT Robert Rząd, ul. Wojska Polskiego 8, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621622587, tel: 782 264 779, e-mail: sklep@extremeworkout.pl.

9. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzającym je na nasze zlecenie w zakresie usług kurierskich, ksiegowości oraz hostingu. 

10. Sklep internetowy wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania sklepu do Twoich indywidualnych potrzeb.

11. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.extremeworkout.pl, nie możemy zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji sklepu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EXTREME WORKOUT a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EXTREME WORKOUT a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EXTREME WORKOUT.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Wzór odstąpienia od umowy.